kransvik logo
MENY 

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Kransvik Kystfiske AS - Redegjørelse av aktsomhetsvurdering

Kransvik Kystfiske AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som trådte i kraft 1. juli 2022.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Om Kransvik Kystfiske AS og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold

Generelt
Kransvik Kystfiske AS er mor til Kransvik AS, Gerd Julie AS og Straumberg Drift AS. Vi er lokalisert i Svolvær, og til sammen drifter vi tre kystfiskebåter og en ringnot. Vi fisker hvitfisk og pelagisk i norsk og internasjonalt farvann. I 2022 omsatte konsernet for ca. 301 500 000,-


Organisering
Kransvik AS har administrasjon til selskapene Straumberg drift AS, Gerd Julie AS, Notbøteriet AS, Kransvik Eiendom AS og Kransvik Kystfiske AS. Rederiet er arbeidsgiver for ca. 40 sjøfolk og 5 ansatte i administrasjonen. Båtene er organisert i Fiskebåt, og de ansattes arbeidsforhold er regulert av Norsk lovgivning og avlønnes etter Norges Fiskarlags tariff.


Aktsomhetsvurderinger
Bedriftens samfunnsansvar innebærer blant annet å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og håndtere eventuelle negative konsekvenser tilknyttet vår produksjon og tjenesteleveranse. Ansvaret er forankret i bedriftens retningslinjer.

Vi følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, og forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere.

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og vår leverandørkjede, og svarer på forespørsler og informerer om hvordan vi jobber. Vår intensjon er å sikre at menneskerettigheter overholdes og at våre ansatte har trygge, gode arbeidsplasser. Samt at våre leverandører har et godt og ansvarlig næringsliv og en etisk drift i tråd med FNS verdenserklæring om menneskerettigheter.


Risiko
Rederiet skal regelmessig gjøre en vurdering av våre leverandører og forretningspartnere med sikte på å kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig forhold i leverandørkjeden eller hos forretningspartnerne.

Vi benytter oss av flere leverandører. Et stort flertall er lokalisert i Norge, men vi har også leverandør lokalisert i Danmark, som i likhet med Norge gir meget god uttelling på korrupsjonsindeksen (Transparency International). Flere av disse har få leverandørkjedeledd, og utgjør derfor en lav risiko.

Risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er større innad i de lengre leverandørkjedene, og dermed er det nødvendig for oss å ivareta god oversikt over deres drift, samtidig som vi setter krav til dem.

Rederiet har i første omgang hentet inn erklæring og informasjon fra de største leverandørene samt de leverandørene man mener utgjør større risiko, grunnet for eksempel del av lengre leverandørkjeder eller geografisk beliggenhet.

Om det i fremtiden avdekkes funn som er i strid med regelverket vil selskapet følge det opp. Arbeidet som gjøres opp mot åpenhetsloven vil være en prosess hvor gjennomgang av leverandører og forretningspartnere foregår regelmessig.

Vi har vurdert interne forhold til å utgjøre en lav risiko. Rederiet har en moderne flåte. To av båtene er ISM godkjent og har god sikkerhetsstatistikk. I Sjøfartsdirektoratets databaser betegnes skipene som «grønne», som tilsvarer lavrisiko.

Åpenhetsloven er innlemmet i selskapets styringssystem, på en sånn måte at de ansatte gjøres kjent med kravene gjennom det systemet de allerede kjenner.

Ovenstående gjør at rederiet og dets styre, anser faren for brudd på menneskerettigheter og forhold mellompartene i arbeidslivet som liten innenfor egen virksomhet.

Kransvik Kystfiske AS med deres selskaper selger fangsten til norske selskap langs kysten som vi gjennom år har opparbeidet et tillitsforhold til.

Selskapet har publisert på vår egen hjemmesiden hvor krav om innsyn kan rettes. Kransvik Kystfiske AS har egne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og for mottak og behandling av varsel.

Kontaktinformasjon
Ønsker du mer informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og mulige konsekvenser iht. §4 i åpenhetsloven, send en skriftlig henvendelse med begrunnelse til:
monika@kransvik.no